Dziś mamy 25 maja 2020, poniedziałek, imieniny obchodzą:

12 lipca 2018

Ludność, urodzenia, zgony, małżeństwa... Sprawdzamy statystyki za 2017 rok

fot. arch.

fot. arch.

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 20,9 tys. urodzeń żywych. #Było to o 1,1 tys. więcej niż w 2016 r. Jednocześnie wzrosła liczba zgonów. W 2017 r. zmarło 21,3 tys. osób – o 727 osób więcej niż w 2016 r.

W końcu 2017 r. liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 2082,9 tys. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 983 osoby. Względem 2010 r. liczba mieszkańców województwa spadła o 15767 osób.

W 2017 r. większa część ludności województwa zamieszkiwała w miastach (59,3%). W ciągu roku ubyły tam 4292 osoby, podczas gdy na wsi przybyło 3309 mieszkańców. Kierunek zmian liczby mieszkańców miast i wsi jest od wielu lat niezmienny, tj. liczba ludności maleje w miastach i rośnie na wsi, szczególnie w gminach podmiejskich, położonych wokół większych miast. W 2017 r., w porównaniu z rokiem 2010, na terenach wiejskich województwa przybyło 2,5% ludności, a w miastach ubyło 2,6%.

Średnia gęstość zaludnienia w województwie w latach 2010-2017 wahała się od 116 do 117 osób na 1 km2 , przy czym od 2013 r. wartość wskaźnika utrzymywała się na poziomie 116 osób na 1 km2 . W 2017 r. w miastach zamieszkiwało średnio 1495 osób na 1 km2 , natomiast na terenach wiejskich – 49 osób na 1 km2.

Większość ludności województwa stanowią kobiety. W 2017 r. współczynnik feminizacji wyniósł 106 kobiet na 100 mężczyzn i od siedmiu lat pozostawał niezmienny. Liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn w starszych grupach wieku (powyżej 44 lat). W 2017 roku statystyczny mieszkaniec województwa miał przeciętnie 41 lat. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł niecałe 39 lat, kobiety miały średnio nieco ponad 42 lata. Mieszkańcy wsi byli młodsi od mieszkających w miastach, ich średni wiek to prawie 39 lat. Żyjący w miastach mieli średnio o 3 lata więcej, tj. prawie 42 lata. Prognozuje się, że w 2050 r. mężczyzna mieszkający w mieście będzie miał przeciętnie ponad 52 lata, a kobieta blisko 58 lat (na wsi odpowiednio 48 i 52 lata). Częścią przemian demograficznych są zmiany w strukturze wieku ludności, wyrażane np. poprzez obserwowany do 2016 r. spadek liczby dzieci oraz systematyczny wzrost liczby osób w starszym wieku, co skutkuje starzeniem się ludności.

Najczęściej stosowaną miarą w ocenie procesu starzenia się społeczeństwa jest współczynnik starości demograficznej, określający udział osób w wieku powyżej 59 lat w ogólnej liczbie ludności. W 2017 r. wyniósł on w województwie kujawsko-pomorskim 23,8% i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 p. proc., a w relacji do 2010 r. o blisko 5 p. proc.

Współczynnikiem pozwalającym na ocenę zmian populacji osób młodych jest współczynnik młodości demograficznej, obrazujący relację osób poniżej 15 roku życia do osób w wieku powyżej 64 lat. W 2017 r. na 100 osób w wieku powyżej 64 lat przypadało 91 osób poniżej 15 roku życia. W 2016 r. wartość współczynnika wynosiła 94, a w 2010 r. na 100 osób wieku powyżej 64 lat przypadały 124 osoby w wieku poniżej 15 lat.

Istotne w ocenie pogłębiania się procesu starzenia się społeczeństwa jest zwiększanie liczebności grupy osób w wieku sędziwym (85 i więcej lat). W 2017 r. w województwie kujawsko- -pomorskim grupa ta liczyła 46,4 tys. (2,2% ogółu ludności), podczas gdy w 2010 r. tylko 26,2 tys. osób, co stanowiło zaledwie 1,2% całej populacji województwa. Taka sytuacja wynika m.in. z wydłużania się dalszego trwania życia. Według najnowszych danych, przy założeniu stałego poziomu umieralności, mężczyzna w wieku 60 lat ma przed sobą 19 lat życia, a kobieta blisko 24 lata (w 2010 r. odpowiednio 18 i 23 lata).

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano ujemny przyrost rzeczywisty: minus 0,5 osoby na 1000 ludności. Ludności województwa ubywa od 2011 r. W 2017 r. saldo migracji zagranicznych wyniosło 211 osób ludności był mniejszy niż w 2016 r. (minus 1,1), a w 2015 r., kiedy odnotowano najwyższy poziom depopulacji województwa, wyniósł minus 2,0 osoby na 1000 ludności. Wskaźnik ten jest kształtowany przez przyrost naturalny i saldo migracji.

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim urodziło się 20,9 tys. dzieci, a współczynnik urodzeń żywych wyniósł 10,0 urodzeń żywych na 1000 ludności. Był on wyższy niż rok wcześniej o 0,5 punktu promilowego. W przyjętej perspektywie czasowej, tj. w latach 2010-2017, współczynnik urodzeń żywych wahał się od 10,8 dzieci na 1000 ludności w 2010 r. do 9,5 dzieci na 1000 ludności w 2016 r. Wzrost liczby urodzeń w 2017 r. dotyczył przede wszystkim dzieci urodzonych jako drugie, trzecie i kolejne. W 2017 r. urodzenia pierwszego dziecka stanowiły prawie 43% urodzeń (w 2010 r. połowę wszystkich urodzeń). Mediana wieku kobiet rodzących dziecko w 2017 r. wyniosła 29,5 roku i wzrosła w stosunku do 2010 r. o 1,5 roku. Zwiększył się też średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko z 26,1 w 2010 r. do 27,2 lat w 2017 r.

Pomimo tego, że liczba urodzeń w 2017 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, nadal była niższa od liczby zgonów. Współczynnik zgonów w 2017 r. wyniósł 10,2 przypadków na 1000 ludności i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,4 punktu promilowego. Wartości tego współczynnika w województwie w analizowanym okresie wahały się od 9,7 zgonów na 1000 ludności w 2010 r. do 10,2 zgonów na 1000 ludności w 2017 r. Niepokojąca jest wzrastająca liczba zgonów niemowląt. W stosunku do 2016 r. nastąpił wzrost o 21,6%. Wartość współczynnika zgonów niemowląt wyniosła 5,1 zgonów na 1000 urodzeń żywych (w 2016 r. 4,4 zgony na 1000 urodzeń żywych). W województwie w 2017 r. odnotowano zatem ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń i zgonów wyniosła w 2017 r. minus 352 osoby (w 2016 r. minus 685 osób).Jego natężenie liczone na 1000 ludności wyniosło minus 0,17 wobec minus 0,33 w 2016 r.

Na spadek liczby ludności w 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim, obok ujemnego przyrostu naturalnego, wpływ miało także ujemne saldo migracji stałych. W 2017 r. z województwa wymeldowało się o 1304 osoby więcej niż się zameldowało. Współczynnik salda migracji stałych wyniósł w 2017 r. minus 0,6 osób na 1000 ludności, a w 2016 r. minus 0,8 osoby na 1000 ludności. Ujemne saldo migracji stałych cechuje województwo kujawsko- -pomorskie od wielu lat. W analizowanym okresie jego wartości oscylowały wokół minus 1 osoby na 1000 ludności. W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. saldo migracji ogółem na 1000 ludności uzyskało jeden z najwyższych wyników w obserwowanym okresie, na co decydujący wpływ miało dodatnie saldo migracji zagranicznych. W 2017 r., drugi rok z rzędu, więcej osób przyjechało z zagranicy w celu osiedlenia się, niż wyjechało (o 211 osób).

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. zawarto 10193 małżeństw, czyli o 202 mniej niż przed rokiem. Współczynnik małżeństw wyniósł 4,9 małżeństwa na 1000 ludności. Na przestrzeni ostatnich lat podwyższał się wiek nowożeńców. W 2017 r. średni wiek mężczyzn zawierających związek małżeński po raz pierwszy wynosił 28,8 lat, a kobiet 26,8 lat (w 2010 r. odpowiednio 27,4 i 25,6 lat).

W 2017 r. miało miejsce 3877 rozwodów (było to o prawie 3,6% więcej niż w 2016 r. i o 3,1% mniej niż w 2010 r.). Współczynnik rozwodów wyniósł 1,9 zdarzeń na 1000 ludności (o 0,1 punktu promilowego więcej niż w 2016 r.). Najwięcej par rozwodzi się w wieku 30-34 lat. Spada liczba prawomocnie orzeczonych separacji. W 2017 r. odnotowano 93 separacje, tj. mniej o 10,6% niż w 2016 r. i o 42,9% niż w 2010 r.

Obserwowane zmiany w przebiegu zjawisk demograficznych wskazują na postępujący proces depopulacji województwa, pomimo wzrostu liczby urodzeń.

materiał: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Oceń artykuł: 1 7

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (13) Zgłoś naruszenie zasad

  • 10 (34)

  mlody, w dniu 12-07-2018 13:56:01 napisał:

  Będzie tylko gorzej, ja sam planuje wyjechać za granice, bo w Polsce nie da się żyć. Dosyć że pensje są niskie, wręcz głodowe, to jeszcze podatki rosną i trzeba dokładać się do 500+ dla ludzkiego patologicznego ścierwa

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (2)
  • -5 (17)

  dociekliwy, w dniu 12-07-2018 17:58:14 napisał:

  Młody -napisz jakie podatki rosną,a500+Wolałbyś dawać Rostowskiemu ?

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (2)
  • 3 (5)

  Lolek, w dniu 14-07-2018 11:34:13 napisał:

  Młody zpatologia nie wygrasz. Dopóki będą dostawać 500 to będą bronić swojego guru a, że muszą dokładać do tych 500 zł jakieś 800-1000 to już nie rozumieją Janusze biznesu

  odpowiedz

  • 7 (11)

  dzik notecki, w dniu 14-07-2018 13:08:00 napisał:

  ciemnota w narodzie jest porażająca, ludzie godzą się płacić 60% podatku i jeszcze tego bronią, dramatyczny stan umysłów tych ludzi. Wg ostatnich badań 40 % ludzi nie wie, skąd biorą się pieniądze w budżecie, a wśród wyborców pisobolszewików jest to 60 % To tłumaczy wiele. Szokujący jest fakt, że na utrzymanie państwa pracujemy przez 233 dni w roku. Od 1-go stycznia aż do 21 sierpnia wszystkie nasze środki oddajemy państwu. Nie dotyczy to oczywiście tych którzy nie pracują, rząd rozdziela część tych pieniędzy między ludzi, kupując sobie tym samym ich głos przy urnie. Sami rzecz jasna dużą ich część dzieląc między siebie.

  odpowiedz

  pokaż odpowiedzi (1)

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Meble łazienkowe
Bon upominkowy
Przeglądy gaśnic
od 50PLN
Torba na akcesoria fryzjerskie
82PLN
Kasy fiskalne Datecs
1200PLN PROMOCJAPLN
Naczepa platforma
Ochrona środowiska dla firm
od 50PLN
Opracowujemy Instrukcje bhp
od 50PLN
0

Nie kupisz już miału do celów grzewczych. Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla #gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW. Do dyspozycji kupujących pozostaną jedynie droższe paliwa.

(czytaj więcej)
0

Dzień Różnorodności Biologicznej. Dlaczego należy dbać o każdy gatunek?

Środowisko naturalne w ostatnich dekadach musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami.# Niestety, za część tych problemów odpowiada człowiek i jego działalność, prowadząca m.in. do intensyfikacji efektu cieplarnianego. Obchodzony z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) to dobry moment, by zauważyć, że każdy z nas może przeciwdziałać negatywnym zmianom w światowym ekosystemie.

(czytaj więcej)
0

Każdy może zostać szefem kuchni. Wystarczą produkty i pomysł

Czas spędzany w domu i utrudniony dostęp do niektórych produktów, mogą okazać się #źródłem ciekawych pomysłów. Okazuje się, że w na co dzień niedocenianych zasobach domowej spiżarni, drzemie niemały potencjał. O tym, jak własną kuchnię zamienić w prawdziwą fabrykę smakołyków rozmawiamy z Jakubem Kuroniem – szefem kuchni i ekspertem kulinarnym.

(czytaj więcej)
0

Pielęgnacja włosów w czasie pandemii koronawirusa. O czym warto pamiętać?

Trwająca pandemia jest odczuwalna we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie nasze zdrowie jest# obecnie pod specjalnym nadzorem. To czas, kiedy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kondycję całego swojego organizmu. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że aktualna sytuacja może również negatywnie wpłynąć na nasze włosy.

(czytaj więcej)